София 1505, ул. "Каймакчалан" № 1, вх. А, ет. 3, ап. 14
info@e-crimeacademy.com +359 2 421 58 55
Проектът Мандола: Липсват достатъчно данни за езика на омразата онлайн
19.09.2017

Анализ представя инициативите в областта в шест държави от ЕС

 

Липса на достатъчно данни за случаи на език на омраза, необходимост от законодателни промени, необходимост от подобряване на сътрудничеството между публичните институции, бизнеса, образователните институции, неправителствените организации, правоохранителните и правораздавателните органи, малък брой обучения и кампании за повишаване на информираността и недостатъчно проучвания – това са само част от спънките, които европейските страни срещат при противодействието и превенцията на езика на омразата онлайн. Изводите са резултат от анализ, извършен в рамките на проекта Мандола - “Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн” (MANDOLA - Monitoring ANd Detecting OnLine hAte speech). Документът представя инициативите на шест европейски държави (държавите, участващи в проекта) – България, Гърция, Ирландия, Испания, Кипър и Франция на четири нива: държавни институции, правоохранителни органи, образователни и изследователски организации и неправителствени организации. Анализът разглежда отговорните организации и структури, реализираните дейности и инициативи, добрите практики, празнотите и предизвикателствата, пред които са изправени държавите.

 

Изводи

 

Въпреки че има редица институции, които са ангажирани с превенцията и противодействието на езика на омразата онлайн и националното законодателство на държавите до различна степен е актуализирано, анализът установява идентични проблеми във всяка една от държавитe:

 

  • Необходимо е по-добро сътрудничество с цел обмяна на опит между различните страни в процеса (държавни институции, правоохранителни и правораздавателни органи, бизнес, образователни и изследователски институции и НПО) на национално и европейско ниво. Според експертите, доброто сътрудничество е ключово при превенцията и противодействието на езика на омразата онлайн.

 

  • В различна степен, всяка от държавите се нуждае от промяна на законодателната рамка. Специално внимание трябва да се обърне на новите медии и услуги за комуникация, като Facebook, Twitter и Youtube.

 

  • Няма достатъчно данни и систематизиран подход за събиране на информация за броя и типа на инцидентите, които биха могли да покажат нивото на разпространение на феномена в обществото. Това е проблем, който се наблюдава във всички държави и, до голяма степен, се дължи на по-ниското ниво на докладване на инциденти и липсата на достатъчно кампании за повишаване на информираността. Събирането и анализирането на данни за инциденти в областта на езика на омразата би спомогнало за намирането на по-ефикасни методи за противодействие.

 

  • Има огромна нужда от кампании за повишаване на информираността и обучения в областта, насочени към различни групи – от крайните потребители до правоохранителните и правораздавателните органи, публичния и частния сектор, образователните институции и неправителствения сектор. С тяхна помощ ще се подобрят: 1.Общественото познание за човешките права и в частност – за езика на омразата онлайн. 2. Механизмите за докладване и 3. Процедурите за разследване. Това ще стимулира докладването на инциденти от една страна и ще подобри разследването и наказателното преследване на престъпления от омраза – от друга. Медиите, като основен източник на информация, трябва да бъдат по-активно включвани в процеса.

 

  • Няма достатъчно проучвания и изследвания в областта на езика на омразата. Следователно, повече усилия трябва да бъдат насочени към изследователски проекти, чиито резултати ще са от полза и за законотворците, и за следователите и прокурорите и за организациите, които помагат на жертви на престъпления от омраза.

 

Анализът (Landscape and Gap Analysis) може да бъде намерен на английски език на: http://mandola-project.eu/publications/Нашата дейност

Обучения

Образованието е ключово за ефективно противодействие на киберпрестъпленията

Информираност

Необходима е постоянна информираност за киберзаплахите

Експертни консултации

Тестове за пробиви в информационната сигурност, киберразследвания, оценка на сигурността

Научи повече